Soa Aids: “Regeerakkoord bedreigt sekswerkers in Nederland”

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bevat maatregelen die de positie van sekswerkers aanzienlijk verslechteren. Het nieuwe kabinet wil verplichte intakegesprekken en registratie voor sekswerkers, een zogenoemd pooierverbod, strafbaarstelling van klanten en uitstapprogramma’s voor sekswerkers. Maar maatregelen gericht op de positieverbetering van sekswerkers ontbreken.

Om misstanden en mensenhandel binnen de seksbranche effectief te bestrijden, zijn maatregelen nodig die de drempel tot het doen van aangifte verlagen. Een focus op illegale prostitutie en criminalisering van de sector leidt ertoe dat sekswerkers juist extra kwetsbaar zijn voor uitbuiting en zich minder snel melden bij eventuele hulpverlening, gezondheidszorg of politie.

Vergunningsplicht
De afgelopen jaren heeft Soa Aids Nederland ervoor gepleit om zelfstandig thuiswerkende sekswerkers vrij te stellen van de vergunningsplicht, onderdeel van de nieuwe Wet Regulering Prostitutie (WRP). Dit omdat de vergunningseisen vaak zo streng zijn dat thuiswerkers hier niet aan kunnen voldoen. Bovendien zouden gemeenten dan gemakkelijk het aantal vergunningen kunnen beperken. De vergunningsplicht voor thuiswerkers is uit wetsvoorstel gehaald, maar het nieuwe kabinet wil dit alsnog opnieuw invoeren. Het gevolg is dat zelfstandige sekswerkers sterk afhankelijk worden gemaakt van exploitanten.

Strafbaarstelling klanten van sekswerkers
Het nieuwe kabinet is voornemens om klanten van sekswerkers strafbaar te stellen, als zij weten of hadden kunnen vermoeden dat een sekswerker slachtoffer is van mensenhandel. Internationaal onderzoek toont aan dat dit niet leidt tot een afname van mensenhandel. In het algemeen leidt criminalisering tot meer stigma, discriminatie en angst voor vervolging, waarmee de toegang tot de politie juist vermindert.

Soa Aids Nederland streeft ernaar om de gezondheid en rechten van sekswerkers te ondersteunen en te verbeteren. De maatregelen in het regeerakkoord leiden tot een grotere kwetsbaarheid van sekswerkers en verminderde toegang tot hulpverleners en politie. Ze bevorderen de veiligheid en sociale positie van sekswerkers allerminst, maar werken uitbuiting in de hand. Precies het tegenovergestelde van wat de maatregelen beogen.  Soa Aids Nederland roept de Tweede Kamer op om juist met voorstellen te komen die effectief zijn in de strijd tegen mensenhandel én de positie van sekswerkers verbeteren.

Bron: https://www.soaaids.nl/nl/regeerakkoord-bedreigt-sekswerkers-nederland


Plaats een reactie

Jouw e-mail adres is niet zichtbaar op de website