Gebruiksvoorwaarden website

Onze website: Toegang en gebruik

Deze website wordt beheerd door Link Media BV, gevestigd op Pulsebaan 50/2, 2242 Zandhoven en geregistreerd onder handelsnummer BE 0820 638 410. Link Media beheert volgende websites www.redlights.be; www.quartier-rouge.be; www.redlights.nl; www.redlights.de; prive-escort.be;

Onze website is een portaalsite gekenmerkt door adult content van de gebruiker en met de bedoeling om gebruikers onderling in contact te brengen. Wij regelen zelf geen ontmoetingen en kunnen geen garanties geven rond gewekte verwachtingen en het gedrag van onze Gebruikers. Wij raden aan om steeds de nodige voorzorgen te nemen indien een offline contact met andere gebruikers volgt.

Onze website en diensten richten zich enkel tot volwassenen. Dit betekent dat je moet voldoen aan de minimumleeftijd die de wetgeving van jouw land vereist om gebruik te maken van onze website.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, Link Media, als voor de Gebruiker. Je bent “Gebruiker” in de zin van deze gebruikersovereenkomst zodra je onze website bezoekt en eventueel gebruik maakt van onze dienstverlening. Indien je onze betalende dienstverlening gebruikt en dit voor doeleinden die buiten de bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen ben je “Gebruiker-consument”.

Iedere Gebruiker die de website raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld worden.

Link Media spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Gebruiksvoorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen.

Eenieder die gebruik maakt van onze website namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Link Media en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Wij behouden ons alle rechten zijn voor, behoudens in het geval van uitdrukkelijke afstand.

Registratie

Om gebruik te maken van onze advertentieruimtes is de aanmaak en registratie van een gebruikersprofiel noodzakelijk. Deze registratie gebeurt eenvoudigweg door het online-registratieformulier in te vullen. Het is niet toegestaan meer dan één gebruikersprofiel te registreren en hanteren, zelfs niet onder een andere naam. Dubbele gebruikersprofielen worden steevast verwijderd.

Bij de registratie vragen we jou om correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. Dit betekent dat de Gebruiker bij aanvang van registratie in functie van zijn hoedanigheid en het gewenste advertentiegebruik de voor hem relevante keuze moet maken.

Het is absoluut verboden om bij de registratie de rechten van derden te schenden. De aanmatiging van naam (artikel 231 Strafwetboek), Valsheid in informatica (artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven. Link Media zal de nodige handelingen stellen die bestraffing garanderen.

Het gebruikersprofiel is persoonlijk en de Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden. Bijgevolg kan een gebruikersprofiel niet worden overgedragen aan een derde partij. Om dit te garanderen staat de gebruiker zelf in voor het confidentiële karakter van zijn gebruikersprofiel. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Link Media zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Link Media houdt geen actieve controle op de registratie van profielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist is. Dit zal het geval zijn indien de aangemelde Gebruiker handelt in strijd met de algemene gebruiksvoorwaarden, bijkomende voorwaarden, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Je kan schendingen melden via info@linkmedia.be.

Link Media behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Hieronder valt de tijdelijke en/of permanente schorsing net als de verwijdering van een gebruikersprofiel. Maatregelen kunnen worden genomen zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving.

Informatie op de website

De inhoud, informatie en advertenties die op onze website worden aangeboden kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij bieden deze inhoud aan zonder enige vorm van garantie met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid als het actuele karakter van de inhoud. Dit zowel met betrekking tot onze eigen inhoud als de inhoud van gebruikers en derden, inclusief advertenties. Hieruit volgt dat Link Media niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op de website.

Het is in ieder geval niet toegelaten volgende inhoud op de website te plaatsen;

Volgende specifieke regels zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing op de plaatsing van alle advertenties;

Hoewel we alle noodzakelijke handelingen treffen om dit te verhinderen, is de kans toch groot dat inhoud, informatie en advertenties onjuist en/of zelfs bedrieglijk zijn. Wees dus steeds een kritische Gebruiker!

We stellen alles in het werk om een kwaliteitsvolle website aan te bieden, maar dit vereist de hulp van onze Gebruikers. Wij ondernemen alle mogelijke acties zodra we kennisnemen van een gegronde melding van ongepaste en/of illegale inhoud. Breng ons dus op de hoogte indien je niet akkoord gaat met de inhoud, informatie of advertenties op onze website, via info@linkmedia.be.

De verwijdering van een gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle geplaatste advertenties en inhoud impliceren.

Advertenties

Algemeen: advertenties

Geregistreerde gebruikers kunnen advertenties plaatsen. Dergelijke advertenties zijn in principe gratis, maar de adverteerder kan zijn zichtbaarheid vergroten door advertenties te promoten.

De voorwaarden en kenmerken van onze dienstverlening zijn zoals voorgesteld op de website en zoals besteld door Gebruiker. Link Media kan te allen tijde de voorwaarden en kenmerken van haar diensten aanpassen aan de hand van de marktvraag en veranderende regelgeving. Advertenties worden gekenmerkt door hun beperkte publicatieduur en worden maximaal 3 maanden gepubliceerd.

Voorafgaand aan de publicatie wordt uw advertentie door Link Media nagekeken, zowel de inhoud als de media (foto’s en video’s) wordt gecontroleerd. Elke advertentie dat niet waarheidsgetrouw is of illegale praktijken bevat wordt niet toegelaten. In geval van een vermoedens van minderjarigheid, mensenhandel of dwang wordt er melding gemaakt bij de autoriteiten. Link Media behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Hieronder valt de tijdelijke en/of permanente schorsing net als de verwijdering van een gebruikersprofiel. Maatregelen kunnen worden genomen zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving.

Om een advertentie te kunnen publiceren moet uw identiteit gecontroleerd worden, na aanmaak van uw advertentie dient u een verificatie foto en een identiteitsbewijs te verzenden. Zonder deze identificatie kan Link Media uw advertentie niet accepteren, in geval van identiteitsfraude wordt er eveneens melding gemaakt bij de autoriteiten. Uiteraard hechten we veel belang aan uw privacy, Link Media neemt alle mogelijke voorzorgen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. 

Leverings- en Betaalvoorwaarden

Zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen krijg je een orderbevestiging via email. Link Media zal de gevraagde diensten leveren na ontvangst van betaling. Hou er rekening mee dat de keuze voor bepaalde betaalmiddelen effect heeft op de onmiddellijke uitvoering van de diensten.

Als koper ben je verplicht de uitvoering van onze diensten onmiddellijk te controleren op mogelijke fouten van onze kant uit. Gebrekkige prestatie van diensten moeten door Gebruiker gemeld worden binnen 7 dagen na vaststelling van de gebrekkige levering. Deze melding moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan Link Media gebeuren. Gebruiker heeft slechts recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van uitvoering.

Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in onze prijs kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals het gebruik van bepaalde betaalmethoden, worden steeds vooraf duidelijk aan de Gebruiker meegedeeld en vallen volledig voor diens rekening.

Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde elektronische betaalwijzen worden betaald. De gebruiksvoorwaarden van de gekozen aanbieder zijn dan eveneens van toepassing. Bijgevolg worden volgende betaalmiddelen geaccepteerd:

Link Media neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. De voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van bovenvermelde erkende betalingspartners verschaft deze noodzakelijke zekerheden. Het beveiligde systeem staat in voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Herroepingsrecht

Als Gebruiker-consument beschikt u over het recht om van de aankoop af te zien. U kunt tot 14 dagen na aankoop uw geld terugvragen, zonder opgave van reden kunt u de overeenkomst herroepen.

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, laat het ons dan weten. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@linkmedia.be of via het contactfomulier op de website.

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van de website mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

Bovenstaande opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief. Link Media beschikt over een ruime beslissingsmarge

Link Media behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Link Media behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Link Media beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen. Daarnaast kan Link Media de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Link media binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Link Media zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

Privacy

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat Media Link steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. Media Link garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, in het bijzonder de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie onze website gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. Persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van de website. Media Link heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de daarbij horende handelsmerken, afbeeldingen, logo’s, animaties, teksten, etc. worden beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. Deze eigendom behoort toe aan Link Media. Link Media verleent de Gebruiker een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de website te bezoeken en er persoonlijk gebruik van te maken. Behoudens bovenstaande uitzondering is het de Gebruiker niet toegestaan om de website en/of de gehele of gedeeltelijke inhoud te reproduceren, mededelen aan het publiek en/of enige distributiehandeling hieromtrent te stellen.

Iedere Gebruiker die inhoud aan onze website toevoegt is verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die hierop rusten. De Bezoeker verbindt zich ertoe op geen enkele manier een inbreuk uitmaakt voor de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Door inhoud op de website te plaatsen verschaft de Gebruiker aan Link Media een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van onze websites aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van Intellectuele Eigendomsrechten die betrokken zijn.

Schendingen van de hier omschreven voorwaarden, begaan door Gebruiker kunnen in geen geval worden toegeschreven aan Link Media. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen. Dit kan via info@linkmedia.be.

Hoe omgaan met links?

Onze website bevat heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder onze feitelijke controle staan. Bijgevolg kunnen wij geen garanties geven omtrent deze websites en/of elektronische communicatieportalen. Deze verwijzingen zijn dan ook steeds op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites.

Indien een advertentie gelinkt wordt is het vereist dat de gelinkte website interessante informatie bevat en de inhoud moet gelinkt zijn aan de inhoud van de advertentie zelf. Accounts van profielenwebsites gelden niet als eigen website. De enige profielwebsite die is toegelaten is prive-escort.be.

Het is toegestaan om links aan te leggen naar onze websites maar enkel indien deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Andere manieren van linken, zoals deep-linking, in-line linking, framing, etc. zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Link Media.

Bij schending van bovenstaande voorwaarden is heeft Link Media steeds het recht om websites/links te verwijderen, dit zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Wij hanteren een ruime discretionaire marge bij de beoordeling van deze links.

Wat zijn onze juridische verplichtingen en onze aansprakelijkheid.

De Gebruiker begrijpt en aanvaardt volgende;

Onze website en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie. Ieder gebruik is steeds op eigen risico.

De gebruiker kan er wel op vertrouwen dat wij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen hebben rond de goede werking, betrouwbaarheid, veiligheid, continuïteit en toegankelijkheid van onze website en diensten. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.

Link Media is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de gepresteerde diensten, met als absoluut maximum €30.

Link media is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Link media is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien Link Media conform de Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookie policy handelt. Link media sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op de website en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Link Media sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan Link Media toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van het wettelijk mogelijke.

Indien de Gebruiker door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Link Media in het gedrang brengt, moet zij alle nodige maatregelen nemen om Link Media te vrijwaren van elke mogelijke schade die Link Media hierdoor kan oplopen.

Overmacht

De aansprakelijkheid van Link Media kan nooit in het gedrang komen ten gevolge van de gevallen van overmacht. Onder overmacht verstaat men elke plotse, onvoorzienbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de verbintenissen van Link Media onmogelijk maakt. Link Media is in deze gerechtigd om haar verplichtingen ten aanzien van de Bezoekers op te schorten gedurende de duur van de overmacht.

Specifieke ICT-defecten kunnen eveneens onder de definitie van overmacht vallen, hierbij denkende aan defecten aan de server, onvoldoende communicatie-infrastructuur, ontoereikende software en hardware van de klant. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Algemeen

Onze website en diensten kunnen te allen tijde worden aangepast, opgeschort of zelfs stopgezet zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien een beroep op deze clausule een negatief effect heeft op de verdere uitvoering van onze betaalde dienstverlening, heb je als adverteerder recht om deze dienst op te zeggen en in verhouding tot de reeds gepresteerde diensten terugbetaling te vragen. De adverteerder kan zich enkel beroepen op deze rechten indien hij ons schriftelijk in kennis stelt hiervan binnen 14 dagen na de wijziging van dienstverlening.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door LINK MEDIA moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.