Privacy

Door het gebruik van en de registratie op de website Redlights is er sprake van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens die het toelaten jou als natuurlijke persoon rechtstreeks en/of onrechtstreeks te identificeren, ongeacht we dit werkelijk doen.

De geldende wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet), legt strenge voorwaarden op aan de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Deze is een bewuste tegemoetkoming aan de informatieplicht van artikel 9 Privacywet.

Door gebruik te maken van de website en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Statement en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.

Het is mogelijk dat ons Privacy-beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

1 - Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de partijen waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking. Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

1.1 - Verantwoordelijke van de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Worden aangeduid als verantwoordelijke voor de verwerking;

LINK MEDIA B.V.
Stationsstraat 5
4571LA Axel
Nederland
Kvk: 70337829
BTW nummer: NL858272283B01
Email: info@redlights.nl

De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier ook onder.

1.2 - Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt en verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van feitelijk verwerker. Zo moet de feitelijke verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Als feitelijke verwerker worden volgende (rechts)personen aangeduid: LINK MEDIA B.V., STATIONSSTRAAT 5, 4571LA AXEL, NEDERLAND ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70337829.

2 - Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Link Media verzamelt persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van de website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring aan te bieden. Naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en/of beroep doet op bepaalde diensten, zal de verzameling van persoonsgegevens meer uitgebreid zijn.

Deze gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende dienstverlening. De verwerking gebeurt in principe slechts voor interne doeleinden zoals: het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen; facturatiedoeleinden; het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker; het verlenen van ondersteuning; de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen. De gegevens worden niet gebruikt voor externe analyse en externe marketingdoeleinden zonder voorafgaand anonimiseren.

Het is mogelijk dat persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen het voorwerp van de verwerking uitmaken. Deze verwerking is gegrond aangezien de betrokkene hiervoor zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven bijvoorbeeld door de gegevens zelf onder een bepaalde categorie te plaatsen en/of aangezien de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

Link Media verzamelt in geen geval andere gevoelige persoonsgegevens van de Gebruiker, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen en dergelijke.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen LINK MEDIA. De gegevens worden niet doorgegeven, verkocht, uitgeleend en/of meegedeeld aan derden tenzij één of meerdere van onderstaande gronden van toepassing zijn;

 • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene. Deze toestemming wordt geacht indien de Gebruiker zich intekent op promotie-acties van de derde partij zoals daar zijn het uitdelen van vrijkaarten, de deelname aan een wedstrijd en dergelijke.
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, etc.;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;

Link Media kan en zal uw persoonsgegevens verstrekken aan derden met een rechtmatig en gegrond belang wanneer de doorgifte wettelijk verplicht of noodzakelijk is (zwaarwegend algemeen belang of recht).

2.1 - Goede technische werking

In de eerste plaats verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om de Gebruiker de goede technische werking van de website te garanderen. De website maakt gebruik van verscheidene middelen om de Gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de website te detecteren;

 • IP-adres.
 • Informatie rond het gebruik van de website zoals navigatie-informatie, loggegevens en dergelijke.
 • Informatie met betrekking tot de gebruikte hardware en software. Hier inbegrepen informatie rond de browser, besturingssysteem en schermformaat.
 • Cookies; deze informatie laat ons toe de Gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de websitefuncties. Voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy.
 • Informatie die u aan ons verstrekt na beoordeling van onze website en dienstverlening.

De website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van Gebruikersnavigatie op de website. Aangezien deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om Gebruikers te identificeren vallen deze buiten de Privacy Statement.

2.2 - Registratie gebruikersprofiel

Gebruik maken van de advertentieruimte op de website vereist de aanmaak van een uniek gebruikersprofiel en de daarbij horende gebruikersregistratie. Dit betekent dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening zoals;

 • Naam en/of voornaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Facturatiegegevens

2.3 - Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of zelfs overgedragen op derde partijen)?

Link Media is een Nederlandse onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Link Media garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Nederlandse Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van één van de gronden zoals vermeld in artikel 2.

3 - Worden er locatiegegevens opgeslagen?

De analytische data van onze website tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) wordt bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.

We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede en efficiënte werking van onze website te garanderen.

4 - Wat zijn mijn rechten?

4.1 - Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat Link Media jouw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Link Media garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van jouw gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

Link Media heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent niet dat er geen risico meer bestaat, noch dat wij enige garantie hieromtrent verstrekken. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Link Media onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

4.2 - Recht op verzet

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet

De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Link Media, per post of per e-mail via info@redlights.nl. Link Media verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

4.3 - Recht op toegang

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Link Media, per post of per e-mail aan info@redlights.nl. Link Media verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

4.4 - Recht op verbetering

Link Media engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Link Media richten, per post of per e-mail aan info@redlights.nl. Link Media verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

Redlights is een website voor volwassenen

Ik ben 18 jaar of ouder
Ik ben nog geen 18 jaar

Deze website maakt gebruik van cookies.
Door verder te surfen, stemt u hiermee in.